លោក ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត ៖ អ្វីដែលអាចបញ្ឈប់អ្នកបាន គឺមានតែអ្នកខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ


មនុស្សម្នាក់ៗ តែងមានមហិច្ឆតារៀងៗ ប៉ុន្ដែអ្នកខ្លះអាចសម្រេចនូវមហិច្ឆតារបស់ខ្លួន អ្នកខ្លះក៏បោះបង់ទៅវិញដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗ។

undefined

សហគ្រិនវ័យក្មេងបទពិសោធន៍ចាស់វស្សា លោក ស៊ុន ស៊ីហម៉ានិត អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា បានលើកឡើងនៅប្រយោគមួយឃ្លាថា៖ “អ្វីដែលអាចបញ្ឈប់អ្នកបាន គឺមានតែអ្នកខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ”។ អ្វីដែលអ្នកចង់បាន និងចង់ធ្វើ គឺជាមហិច្ឆតានៃការចង់បានដែលគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ឈប់នូវមហិច្ឆតារបស់អ្នកបានឡើ ទោះបីជាអ្នកជួបនូវបញ្ហា ឬឧបសគ្គធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ក៏អ្នកដើរទៅមុខជានិច្ចរហូតទទួលបានភាពជោគជ័យ។ ចូរកុំបោះបង់មហិច្ឆតារបស់អ្នក ត្បិតអ្នកកំពុងជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយ។

undefined

យ៉ាងណាក៏ដោយ ចូរកុំឱ្យមហិច្ឆតានៃការចង់បានរបស់អ្នកទៅបំផ្លាញអ្នកដទៃ។ អ្នកគួរធ្វើអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវ កុំព្រោះតែប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងសុខចិត្តធ្វើឱ្យំប្រយោជន៌របស់អ្នកដទៃ។ កជោគជ័យនើរវា់ប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃ៕

អត្ថបទដោយ៖ លក្ខិណា